בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
.ביבא-לתב באפ ומש לע אורקל טלחוה ,םולשל ינקירמאה ץוחה רש לש ויצמאמ דובכל
..."הליל ירק" :ארקיי אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 178
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
יבור :הנידמה אישנ
יביב :הלשממה שאר
יגוב :ןוחטיבה רש
.יזוב :היציזופואה שאר
...?יסיס םיארוק םירצמ אישנלש םיקחוצ ונחנאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 203
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םיאקיטילופ ומכ הלאה םינויה
?המל -
ןהשכ .ונלש דיהמ תולכוא ןה ,הטמל ןהשכ
...ונילע תונברחמ -הלעמל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1238
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רשאכ ,םיינפואב רקוב תביכרל אצי המבוא קרב
.רהנה ךותל לפנו רשג הקעמב שגנתה עתפל
אישנה דועב םינוא ירסח ויה ולש םיחטבאמה
קוידבש םידלי השולש ולזמל ךא ,עובטל דמוע
.ותוא וליצהו םימל וצפק ,הטמל גיידב וקסע
תתל חיטבהש ,הדות ריסא ךכ לכ היה המבוא
.וצריש המ לכ םהל
דליה רמא ,"דנלינסידב רקבל הצור ינא"
חקא" ,המבוא בישה ,"היעב ןיא" .ןושארה
סרופרייא סוטמב םשל ךתוא
1".
.ינשה רמא ,"תושדח קיינ ילענ הצור ינא"
תונח לבקת" ,המבוא בישה ,"היעב ןיא"
."המלש םיילענ
היזיוולט ךסמ םע םילגלג אסכ הצור ינאו"
.ישילשה דליה רמא ,"הנבומ טלבאטו
אסכ המל" :לאשו ךובנ תצק היה המבוא
"?הכנ אל התא ירה ,דומח ,םילגלג
ירחא" ,דליה בישה ..."היהא דוע ינא ,וא"
..."העיבטמ ךתוא יתלצהש הלגי ילש אבאש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1259
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות