בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
?סקסל הקיטילופה ןיב רשקה המ
.םעל דרוי יאקיטילופה תוריחבה ינפל
...םדרנו ונתוא קפוד אוה תוריחבה ירחא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 166
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ידוהיה תיבה תא בזע הנחוא ילא המל
...הגיל םתוא דירוהל דחפ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 169
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
איהש דיחיה טרופסהש הווקתב ,הביכר ךירדמ רכשו הסוס הל הנק אוהש ,הנמש ךכ לכ השיא התיה דחאל
.לקשמב תדרל הל עייסי תושעל הנכומ
"?הסוסה תרזעב הטאידה תמדקתמ ךיא ,ונ" :הביכרה ךירדמ ותוא לאוש שדוח רובעכ
."וליק 8 הדירוה איה" ,לעבה בישמ ,"והשמ אל"
.ךירדמה חמש ,"!ךתשא רובע הלועמ הז ,"ונ"
..."הסוסה" ,לעבה חנאנ ,"יתשא אל"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...?טטר בצמל ונרבעש וא ,הטקש הדאפיתניא הזל םיארוק ןיידע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 129
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות