בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:סקס אשונב תוחידב
?ישנל ירבג ןותחת ןיב לדבהה המ
ישנ ןותחתב .םיילגר םיפחוד ירבג ןותחתב
...םיידי םיפחוד


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 193
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הל שי המ לאשו ,תחלקתמ ומאב ןיחבה ןטק דלי
.הילגר ןיב
תעגל אל םגו תעדל ךירצ התאש והשמ אל"
"!םייניש םש שי יכ רהזיתו" ,הפזנ ,"!וב
,רוחבלו רענל ךפה דליה ,ופלח תובר םינש
דחפ יכ ,ןהילגר ןיב תורוחבל תעגל ששחו
.םיינישהמ
השקיב תולולכה לילבו ,אשינו בהאתה דחא םוי
.הפוג לכב עגייש היירטה ותייער ונממ
"!םייניש םש שי" ,עתרנ ,"!םש עגונ אל ינא"
,התוורע הפשחו הרוחבה הבישה ,"םואתפ המ"
."םייניש םש יל ןיא ?האור התא"
םייכינח םע" ,רוחבה בישה ,"אלש רורב בוט"
..."הלאכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 186
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
שקיבו םאדמל הנפ ,יוויל ןוכמל ךלה דחא
דוע רוזחת" ,ול הבישה ,"תרעטצמ" .הרוחב
."עגרכ תוסופת ןלוכ" ,העש
אל ינא" ,שקעתה ,"!וישכע הצור ינא"
"!תוכחל לוכי
יהשימ שי ,בייח התא םא" ,הבישה ,"בוט"
לבא .הילא תכלל לוכי התאש ןורחאה רדחב
לא ,ךשוחב הז תא ושעת" :םיאנת השולשב
םישל ךירצ התאו ,טקאה ןמזב הלימ ורבדת
."רוחש םודנוק
םלשל רהימ ,רוחבה בישה ,"ידיגתש המ"
.ןורדחל תובהלתהב ץרו
לע קפוסמ ךויחו שיאה רזוח העש רובעכ
.וינפ
.םאדמה תלאוש ,"?היה ךיא"
אלו ךושח היה תמאב" ,הל בישה ,"רדהנ"
המל :דחא רבד יתנבה אל קר .ונרביד
"?רוחש םודנוק
..."תמה דובכ" :םאדמה התנע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 168
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
וקיחב תבשוי הריכזמה תא תאצומ איה ,תלדה תא תחתופ איהשכ .ודרשמב הלעב תא עיתפהל הטילחמ השיא
.הלעב לש
ךישמהל רשפא יא ,אל וא םיצוציק ,ייתובר םוכיסלו" :הריכזמל ביתכהל רהממ ,ססהל ילבמ הבוגתב לעבה
..."דרשמב דבלב דחא אסיכ םע דובעל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 651
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות