בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
תא ריבגהל םעפ ונממ שקבמו ,רצלמל ארוק עגר לכש ,םסרופמ יאקיטילופב ןיחבמו הדעסמב בשוי דחא
.הלילח רזוחו ,ןגזמה תא ךימנהל םעפו ןגזמה
לכ ךתוא חלוש אוהש ךתוא עגשמ אל הז ,דיגת" :לאושו רצלמל דעוסה ארוק ,םיסוגינ לש העש ירחא הככ
"?ןגזמב קסעתהל עגר
..."ןגזמ ללכב ונל ןיא" .רצלמה בישמ ,"יל תפכא אל ,תמאה"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 263
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.העושיל וכרבלו אובל הליהקה בר תא הנימזמ ותחפשמו ,תורוניצל רבוחמ םילוחה תיבב בכוש הלוח שישק
המ םושריש ריינו טע ול איבהל תרהממ ותחפשמו ,וידיב תועונת שישקה ןמסמ ,ברה אוב רחאל רצק ןמז
תא תחקל רהממ ברה .ותמשנ תא חפונ זאו - והשמ טברשל שישקה חילצמ ויתוחוכ תיראשב .רמול הצור אוה
.הכוב החפשמה דועב וסיכב םשו ותוא לפקמ ,ריינה
ותאווצ תא םכריקי בתכ ,ותומ ינפל תוינש ,שמא" :םילבאל רמואו קתפה תא ברה ףלוש ,היוולהב ,תרחמל
."םכינפב אירקאו תעכ התוא חתפא םכתושרבו ,הנורחאה
"!!!!ןצמחה רוניצ לע יל ךרוד התא ,טוידיא" :לוקב אירקמו טמוקמה ריינה תא חתופ ברה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 262
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?ךתיא רבדל רשפא ,סוב החילס" :דבוע
"?ךנוצר המ ,ןכ" :סוב
שיו ,בוט דבוע ינא .הנתשה אל ילש רכשהו ,םינש רשע רבכ הרבחב דבוע ינא ,עדוי התאש יפכ" :דבוע
."האלעה שקבל יתטלחה ןכל .ירחא ףדרמב תורבח 4 תוחפל עגרכ
,ךתוא דבאל הצור אל ינאש ללגב ,המ עדוי התא לבא ...םידספהב הרבחהו ןמזה אל הזש עדוי התא" :סוב
"?רדסב ,הרבחה ןובשח לע ןופלט לבקתו ,רכשב םיזוחא הרשע לש תפסות לע ךתעד המ
"!ינודא הבר הדות !רדהנ" :דבוע
"?ךירחא ףדרמבש תרמא תורבח וליא ,תונרקס ךותמ קר" :סוב
..."רופאה קושב תואוולה תרבח ,םימה תרבח ,זגה תרבח ,למשחה תרבח" :דבוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 280
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
וליאו ,לומתא רטפנ יבא" ,רמאו חתפ ,"הרצל יתעלקנ ,יבר" :ולש ברה םע ץעייתהל עיגה דחא ידוהי
קידצ ידוהי יתרכש ןכ לע !לגר טשופ ינא תרחא ,ייקסע לגרל ,ל"וחל רקובה לע רחמ סוטל בייח ינא
."םוי לכ ימוקמב שידק דיגיו ימוקמב ןקז לדגי ,ימוקמב העבש בשייש ול יתמלישו
"?ילא תאב המל זא" ,ברה המת ,"תרדיס ךכ םא"
..."?ותוא םחנל תכלל ךירצ ינאש בשוח התא" ,ידוהיה לאוש ,"דיגת"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 369
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות