בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
,דיקפה רמוא ,"היעב ןיא" .חוטיבה תרבחל חוודל הכלה איה זא .ןולסב םיטיהרה ופרשנ תחא הינלופל
."ההז יוושב םיטיהר התיבה ךל חלשנ םיימוי ךותו ,םיטיהרה יווש תא ךירעיש יאמש ךיילא עיגי רחמ"
..."ילעב לש םייחה חוטיב תא לטבל תשקבמ ינא זא" ,הינלופה עגר הבשח ,"םכלצא דבוע הז הככ םא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 149
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
סיטרכ תא ףולשל תרהממו ,רקי לעוש תוורפ ליעממ םאה תבהלתמ עתפלשכ ןוינקב תולייטמ התבו םא
ךלש ידכ הרוע תא טושפל ךירצש הנכסמה היחה לע תבשוח אל תא ,התב התוא תרצוע ,"עגר קר" .יארשאה
"??ליעמ היהי
"!ךלש אבאל עיגמ הז לבא" ,םאה הבישמ ,"תבשוח חטב"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 148
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
."רישע הארמל" ופמשה לע בותכ
...קנראה תא ותיא יתפטש זא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 199
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םימלבה לזונמ התוש ,תינוכמ ןוקיתב קוסעה הדובעל ורבחש ןיחבה קינכסומ
.ורבעל קעצ ,"!?השוע התא המ"
םיעט הז הזמ ץוחו .ירט הזש תינוכמל סינכמ ינאש ינפל קדוב קר ינא" ,בכרה יאנוכמ בישה ,"עגרית"
."הללאל
"!?םימלב לזונ תותשל" ,קינכסומה םהדנ ,"?תעגתשה"
..."הצור ינאש יתמ רוצעל לוכי ינא" ,יאנוכמה ךייחמ ,"גאדת לא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 188
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות