בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
?הלעב לש תבהאמל תארוק הינלופ ךיא
...תרזוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 157
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:םיה ףוחב יטנמור ברעב םינמית גוז
"!הלאשמ ישקב ,לפונ בכוכ ,ימאמ יארת" :אוה
"!הדעסמל יתוא ןימזת" :איה
..."הרזחב הלוע בכוכה ,לבח יוא" :אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םימל תחתמ ןמז רתוי ראשנ ימ םילקש 10 לע וברעתהו םיל וכלה ינמיתו יסרפ
.תוחפשמל הרסמנ העדוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!דחא םויב וליק השולש יתדרוה" ,תחא תרמוא ,"?תעמוש" .תושגפנ תויניזורג יתש
"??הז תא תישע ךיא" ,הינשה תלעפתמ ,"!?תמאב"
..."ףוגה לכב רזייל" ,הנושארה תכייחמ ,"תולקב"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות