בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
הדשב םידמוע ריעצ רפו רגוב רפ ,ןקז רפ
.םהיניב םיחחושמו
העברה רפ םיאיבמש יתעמש" :ןקזה רפה רמוא
האממ תחא ףאב תעגל ול ןתא אל ינא .שדח
."ילש תורפה
ףאב תעגל ול ןתא אל ינאו" :רגובה רפה רמוא
."ילש תורפה 50-מ תחא
ףאב תעגל ול ןתא אל ינא" :ריעצה רפה רמוא
."ילש תורפה רשעמ תחא
דרוי הנממו תיאשמ העיגמ ,םירבדמ םה דוע
.ינתמיאו קנע רפ המדאה תא םידיערמה םידעצב
לבקל לוכי אוה" ,ןקזה רפה למלממ ,"בוט"
."ילש תורפהמ יצח
לבקל לוכי אוה" ,רגובה רפה למלממ ,"בוט"
."ילש תורפהמ יצח םג
רפה לומ לא בצינ ריעצה רפה םתמועל
.וילגרב עקורו רחרחמ ,ינתמיאה
,ריעצה רפל םירחאה םיינשה םיארוק ,"רהזית"
םא יכ ,ךלש תורפה תא ול תתל ךל יאדכ"
"!הרוצה תא ךל חסכי אוה וב הרגתת
,ריעצה רפה בישמ ,"ידצמ ןלוכ תא חקייש"
ןיביש ידכ קר השוע ינא וזה הגצהה לכ תא"
..."הרפ אלו רפ ינאש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 110
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?הידרפס תא" :תיכותל יכות
..."ןכ רוקמב" :תיכות


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1276
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תא ,תילידוקורק אתבס תא לאוש לידוקורק אבס
?םינינ_ת רקבל האב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1244
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הריב ןימזמ סוסהו ,רבל םיסנכנ ןולגעו סוס
םומה טיבמו ןמרבה ףלעתמ טעמכ ,"החילס"
.ןולגעב
,ןולגעה רמוא ,"התוש אל ינא ,ילע לכתסת לא"
..."גהונ ינא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1236
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות