בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
."שישח ןשעמ התאש יתעמש" :ןוכית דימלתל הרומ
"?הז תא תעמש הפיאמ" :דימלת
."יל השחל הנטק רופיצ" :הרומ
..."??שישח לע ינאו רופיצ תשחול ךל" :דימלת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 269
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
יכ ןיחבה אלו וידימלתל רועיש ריבעה דחא הרומ
.חותפ ולש ןסכורה תא חכש
אלו ,ויסנכמב שחרתמה רבעל וציצה םידימלתה לכ
.קוחצל קיספהל ולכי
אל ינא" ,םידימלתב הרומה ףזנ ,"!םידלי"
עדוי
ינא ,קספיי אל הז םא לבא ,קוחצל םכל םרוג המ
"!הצוחה קוחצה םרוג תא איצוהל ץלאא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 118
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?לודג היהתשכ תויהל הצור התא המ" :הרומ
."הרומ תויהל יתמלח םעפ" :דימלת
"?הזה םולחל הרק המו ,תמאב" :הרומ
..."יתררועתה ילזמל" :דימלת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 337
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?ךל היהי תובנרא המכ .תובנרא יתש דועו ,תובנרא יתש דוע ,תובנרא יתש ךל ןתא םא" :הרומ
."עבש" :דימלת
"?ךל ויהי המכ .םייתש דועו םייתש דועו תובנרא יתש ךל ןתונ ינא .בוט בושחת" :הרומ
."עבש" :דימלת
"?ךל ויהי המכ .םיינש דועו םיחופת ינש דועו םיחופת ינש ךל ןתא םא .תרחא תאז חסנא ילוא" :הרומ
."םיחופת השש" :דימלת
"?ךל ויהי המכ ,םייתש דועו תובנרא יתש דועו תובנרא יתש ךל ןתונ ינא םא זא .הפי" :הרומ
."עבש" :דימלת
"!?תובנרא עבשל עיגמ התא לזאזעל ךיא" :הרומ
..."תיבב תחא תבנרא יל שי רבכ יכ" :דימלת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1268
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות