בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
ידכ םישורד ןיעידומ ילייח המכ :הלאש
?הרונ ףילחהל
.עדוי ,תעדל ךירצש ימ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1442
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ םיכירצ ןיד יכרוע המכ :הלאש
ףילחיש דחא ןיד ךרוע וליפא ואצמת אל :הבושת
ןיד ךרוע םישפחמ םתא םא לבא ,הרונ םכליבשב
.רחא ןיינע רבכ הז ,הרונה תא קופדיש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1395
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ םיכירצ םיאקיסיפ המכ :הלאש
לש הסאמבו הפלחהה תוריהמב יולת הז :הבושת
.ךפהל וא ,הרונה
תא ףילחהלו הרונה תא ריאשהל ןתינ םגש ןבומכ
.יסחי לכה ...רדחה1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1288
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ תונקדזמ תוקוור המכ :הלאש
תא קלסל ידכ תחאו ,ףילחהל ידכ תחא .םייתש תוחפל :הבושת
.ועירפי אלש םילותחה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1292
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות