בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
לע דנדנתהל קיספת ,קתומ" :הנבל םא
..."הז ליבשב ומצע תא הלת אל אוה !אבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1322
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רידגהל ןתינ דציכ :הלאש
?"םיברועמ תושגר"
תנתוחה תא תוארל :הבושת
,העבגה דרומב תלגלגתמ
...ךלש שדחה וטואה םע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1354
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:העבשב ,תורבח יתש
תלוכי אל ךלעב לש היוולהבש יתיאר"
ידכ ןוראה תא חותפל ילב ונממ דרפיהל
."הנורחאה םעפב וילע לכתסהל
,הנמלאה תרמוא ,"המ ךל דיגא ינא"
יתייה ,םידפסהה לכ תא יתעמששכ"
."הנוכנה היוולהב ינאש אדוול תבייח


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1362
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ימואתפה ותומ לע התרבחל תרפסמ הנקז
םדוק הקד !ארונ היה הז" :הלעב לש
זאו ,ןותיע ארקו ןולסב ידיל בשי אוה
אצי אוה ,הנופא איבהל ונממ יתשקיבשכ
."תמו לפנ טושפ אוה םשו הניגל
"?תישע המו !יובאו יוא" :התרבח
תספוק לע יתרשפתה ?תושעל יתלוכי המ"
"...םירומיש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1339
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות