בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
.םינש ךשמב רקוב לכב ,הפק תיבב העובק החוקל התיה תחא תינידנולב
גאדומה הפקה תיב לעב הצוח עובש רובעכ .ןכמ רחאלש םויבו תרחמלש םויב םגו ,העיגה אל איה דחא םוי
.הרחתמה הפקה תיבב תבשוי התוא האורו ,התיבל ךרדב שיבכה תא
"??הרחתמל תקרועו יב תדגוב תא םינש הברה ךכ לכ ירחא הככ" :הילע םעזו בלענ
םימי המכ לוכאל יל רמא אפורהו םייניש לופיט יתרבע טושפ" ,תינידנולבה העתפוה ,"יתקרע םואתפ המ"
..."ינשה דצב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 175
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...אל וא ךיתח אוה םא הז ,"יתוא דירטמ" ןיבל "יתיא ליחתמ" ןיב דיחיה לדבהה :ישנ שאר


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 191
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ריכמ אל ללכב ינאש םירבח 500-מ קובסייפה תא ןנסל םוי יצח יל חקל
...יתשא לש קובסייפב ללכב ינאש יתיליג זאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 136
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.לעב תואצומ ןהש דע ,ןדיתעל רשקב תוגאוד דימת םישנ
...השיא םיאצומ םהש דע ,םדיתעל רשקב םיגאוד אל םלועל םירבג


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 150
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות