בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


תתיחנ עצבל ץלאנ יטרפ סוטמ סייט
ההשש יאלקחה .יאלקח לש הדשב םוריח
עגריהל ותיבל ותוא ןימזה הדשב
.תותשלו
סייטה ןיחבה ,יאלקחה תיבב בשיש תעב
.ןולסב חאה לעמ בהז יושע רוניכב
יאלקחה תשא הדרי ,םירבדמ םדועב
אצוי הייפוימ םהדנ סייטהו ,תוגרדמב
.ןפודה
לוכי התא ךיא" ,סייטה לאש ,"דיגת"
לכ תיבב דבל הייפהפיה ךתשא תא ריאשהל
"?תודשב דובעל אצוי התאשכ ,םויה
,יאלקחה בישה ,"יתשא לע ךמוס ינא"
."יל הנמאנ התיה דימת איה"
.סייטה רמא ,"תוברעתה ךל עיצא אוב"
םא .הנישה רדחל ךתשא םע הלעא ינא"
תא לבקמ התא ,ךל הנמאנ ראשית איה
ינא ,לשכית איה םא לבא .ילש סוטמה
."ךלש בהזומה רוניכה תא לבקמ
םילוע סייטהו ותשאו ,םיכסמ יאלקחה
תא לטונ יאלקחה העש יצח רובעכ .הלעמל
:םר לוקב רישלו ןגנל ליחתמו רוניכה
ייה ,יל הנמאנ ייה ,יל הנמאנ ייה"
ייה ,יל הנמאנ ייה !העשל קר יל הנמאנ
"!העתפהב סוטמב הכזנו יל הנמאנ
תדרוי השיאהו העש עבר דוע תפלוח
תייה" ,התוא לאוש ,"?ונ" .תוגרדמב
"??סוטמב וניכז ?יל הנמאנ
הליחתמו וידימ רוניכה תא השיאה תלטונ
תומוקמב יתוא קשינ אוה" :רישלו ןגנל
אלש תומוקמב ףטיל אוה ,תעדי אלש
התאו ,רוחאמו םינפלמ זמזמ אוה ,תעגנ
..."רוניכה תא תדספה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 393
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ותיבל ותוא ןימזה הדשב ההשש יאלקחה .יאלקח לש הדשב םוריח תתיחנ עצבל ץלאנ יטרפ סוטמ סייט
.תותשלו עגריהל
תשא הדרי ,םירבדמ םדועב .ןולסב חאה לעמ בהז יושע רוניכב סייטה ןיחבה ,יאלקחה תיבב בשיש תעב
.ןפודה אצוי הייפוימ םהדנ סייטהו ,תוגרדמב יאלקחה
אצוי התאשכ ,םויה לכ תיבב דבל הייפהפיה ךתשא תא ריאשהל לוכי התא ךיא" ,סייטה לאש ,"דיגת"
"?תודשב דובעל
."יל הנמאנ התיה דימת איה" ,יאלקחה בישה ,"יתשא לע ךמוס ינא"
התא ,ךל הנמאנ ראשית איה םא .הנישה רדחל ךתשא םע הלעא ינא" .סייטה רמא ,"תוברעתה ךל עיצא אוב"
."ךלש בהזומה רוניכה תא לבקמ ינא ,לשכית איה םא לבא .ילש סוטמה תא לבקמ
ןגנל ליחתמו רוניכה תא לטונ יאלקחה העש יצח רובעכ .הלעמל םילוע סייטהו ותשאו ,םיכסמ יאלקחה
הנמאנ ייה ,יל הנמאנ ייה !העשל קר יל הנמאנ ייה ,יל הנמאנ ייה ,יל הנמאנ ייה" :םר לוקב רישלו
"!העתפהב סוטמב הכזנו יל
"??סוטמב וניכז ?יל הנמאנ תייה" ,התוא לאוש ,"?ונ" .תוגרדמב תדרוי השיאהו העש עבר דוע תפלוח
ףטיל אוה ,תעדי אלש תומוקמב יתוא קשינ אוה" :רישלו ןגנל הליחתמו וידימ רוניכה תא השיאה תלטונ
..."רוניכה תא תדספה התאו ,רוחאמו םינפלמ זמזמ אוה ,תעגנ אלש תומוקמב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 470
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םימלבה לזונמ התוש ,תינוכמ ןוקיתב קוסעה הדובעל ורבחש ןיחבה קינכסומ
.ורבעל קעצ ,"!?השוע התא המ"
םיעט הז הזמ ץוחו .ירט הזש תינוכמל סינכמ ינאש ינפל קדוב קר ינא" ,בכרה יאנוכמ בישה ,"עגרית"
."הללאל
"!?םימלב לזונ תותשל" ,קינכסומה םהדנ ,"?תעגתשה"
..."הצור ינאש יתמ רוצעל לוכי ינא" ,יאנוכמה ךייחמ ,"גאדת לא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םינש ךשמב רקוב לכב ,הפק תיבב העובק החוקל התיה תחא תינידנולב
גאדומה הפקה תיב לעב הצוח עובש רובעכ .ןכמ רחאלש םויבו תרחמלש םויב םגו ,העיגה אל איה דחא םוי
.הרחתמה הפקה תיבב תבשוי התוא האורו ,התיבל ךרדב שיבכה תא
"??הרחתמל תקרועו יב תדגוב תא םינש הברה ךכ לכ ירחא הככ" :הילע םעזו בלענ
םימי המכ לוכאל יל רמא אפורהו םייניש לופיט יתרבע טושפ" ,תינידנולבה העתפוה ,"יתקרע םואתפ המ"
..."ינשה דצב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 175
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות