בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
:םינמית לש ץורית
"?תדלומויל םיחרפ יל הנוק אל התא המל" :השיא
"!ךב תורחתהל חרפ ףאל השרא אל ינאו ,תיבה לש חרפה תא יכ" :ינמית


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 467
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?יניזורג ירט אבאל םיאימחמ ךיא
"!הנתוכ זוחא האמ ...ךלש דליה הלאוו"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 390
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בוחרב תבשב ךלוה תווצמ רמוש ינמית
טבחתמ .לקש 200 לש רטש האור עתפלו
רוסיאה תורמל ףסכה תא חקיי ךיא טבלתמו
:ןויער וחומב הלועש דע ,תבשב
שולש שארה תא קפוד ,למשח דומעל שגינ
הא :ומצעל רמואו םיבכוכ האור ,םימעפ
"!תבש האצי ,יפוי
...ףסכה תא חקול רהמו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 371
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.א"תל עיגמ ינא ךיא תעדל יתיצר ,םולש :ןד ןיעידומב החיש
?דעיה המו אצומה המ :תינדקומ
.ביבא תמרל עיגהל הצורו ,ידרוכ ינא :עסונ
!!!!??? :תינדקומ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 573
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות