בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
,XL תחא לכ ,ילש םיציבה תא יארת" :תואשנתהב התרבחל תחא תרמוא .לולב תובשוי תולוגנרת יתש
"!םוידמ ישוקב ?ךלשו .תויקנע
..."?תחתה תא עורקל הז ליבשב .לדבה תורוגא רשע הלוכ" :תרמואו תושידאב הינשה הילע תלכתסמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 461
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תחא תרמוא .לולב תובשוי תולוגנרת יתש
,ילש םיציבה תא יארת" :תואשנתהב התרבחל
"!םוידמ ישוקב ?ךלשו .תויקנע ,XL תחא לכ
:תרמואו תושידאב הינשה הילע תלכתסמ
עורקל הז ליבשב .לדבה תורוגא רשע הלוכ"
..."?תחתה תא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 345
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תרהממ איהו תופש יתש עדויש יכות לע ץילממ רכומה .רבדמ יכות תשקבמו תויח תונחל תכלוה הינלופ
.התיבה ותוא האיבמו שוכרל
רבדמ אל הזה יכותה" ,םעזב רכומל הרמא ,"?תופש יתש הזיא" :תונחה לא הינלופה תרזוח םיימוי רובעכ
"!ללכב
יתרזחש לאל הדות" :רכומל שחולו וחצמ בגנמ ,ויפנכ שרופ דימ הזו ,וידיב יכותה תא רכומה חקול
"!!!הלימ ליחשהל תנתונ אל ,יתאז ...ךילא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 442
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ילעב המכ ובבותסה הזעמ ל"הצ אצישכ
תיניטסלפה תושרה ןיב לובגה לע םייח
.לארשיל
טילחהל םיכירצ םתא" :ורמאו םהילא ונפ
,תויחל םיצור םתא רדגה לש דצ הזיאב
."רעשה תא םירגוס ונחנא יכ
"!םיניטסלפה לצא" :תלוגנרתה הרמא
"?המל" :התוא ולאש
ונחנא םילארשיה לצא" :תלוגנרתה הבישה
לצאו ,םיבולכב תואולכ תולוגנרתה
."רצחב תובבותסמ ,תוישפוח םיניטסלפה
"!םיניטסלפה לצא" :הרפה הרמא
"?המל" :התוא ולאש
ונחנא םילארשיה לצא" :הרפה הבישה
לכ ונתוא םיבלוחו תפרב תואולכ תורפה
תובבותסמ ונחנא םיניטסלפה לצא .ןמזה
."בוחרב ישפוח
"!םילארשיה לצאש רורב" :רומחה רמא
"?המל" :ותוא ולאש
ונחנא ,םיניטסלפה לצא" :רומחה בישה
שמשב םויה לכ השק םידבוע םירומחה
תמועל םילארשיה לצא .תואשמ םיבחוסו
ידרשמ לכבו תסנכב םיטלוש ונחנא ,תאז
"!הלשממה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 576
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות