בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
:לוקה תוריהמ
...ונתוא םירפוס אל םירחבנהש דעו ,יפלקב תולוקה תריפס םויס עגרמ רבועש ןמזה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 506
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:םיימויה םינותיעה ןיב לדבהה
.ןיוצמ תלהנתמ ונלש הנידמה :"םויה לארשי"
.םינפה לע תלהנתמ ונלש הנידמה :"תועידי"
...ונלש אל ללכב הנידמה :"ץראה"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 416
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
דיפלו טנב ,%25 גוצרה ,%30 יביב םיבתוכ ןמזה לכ ,הלאה םינותיעה תא ןיבמ אל
15%...
!?ןופאלפב םהל הראשנ הללוס המכ ןיינעמ ימ תא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 467
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.תוכורא ומע תחחושמו קיתו רבח תשגופ הרש עתפלשכ ,הביסמל םיכלוה יביבו הרש
.יביב לאוש ,"?הז ימ"
."תינומ גהנ אוה םויהש רבתסמ .ונתחתה טעמכ" ,הרש הבישמ ,"הנש 30 ינפל ילש רבחה היה הז"
גהנ לעב םויה ךל היה הלשממ שאר םוקמב ,ותיא תנתחתמ תייה םא" ,יביב ךייחמ ,"הז המ האור תא"
."תינומ
..."הלשממה שאר םויה היה אוה ,ותיא תנתחתמ יתייה םא" .הרש הבישמ ,"העוט התא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 593
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות