בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
.אשדה לע הרבח לש המירע שי :ריעצ התאשכ
...הרבחה לע אשד לש המירע שי :ןקז התאשכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1876
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.אשדה לע הרבח לש המירע שי :ריעצ התאשכ
...הרבחה לע אשד לש המירע שי :ןקז התאשכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1732
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םינורחא םירודיסל תויוולה תיבל העיגמ הירט הנמלא
תשקבמו להנמה לא הנופ איה .הלעב תרובק ינפל
הפילחה םוקמב ,הנבל הרקוי תפילחב רבקיי הלעבש
,הלעיש המכ הלעי ,הפילח ןימזת" .הב רטפנש הרוחשה
.ול העידוה ,"םלשא ינא
שובל הלעב תא האורו היוולל הנמלאה העיגמ םיירהצב
,"דובכה לכ" .השקיבש יפכ ,המיהדמ הנבל הרקוי תפילחב
"?הפילחה רובע ךל עיגמ המכ" ,להנמל הרמא
."שורג הלע אל הז לבא" ,הל בישה ,"יאלפתת"
.הנמלאה האלפתה ,"?הז ךיא"
,תכלהש ירחא ,רקובה" ,להנמה רמא ,"קיחצמ רבד הרק"
.תיצרש ומכ הנבל הרקוי תפילחב קוידב שובלש רטפנ עיגה
רבקיי הלעבש הל תפכא םא יתלאשו הנמלאל יתשגינ
תא יתפלחה טושפ זא ,הדגנתה אל איה .הרוחש הפילחב
..."םישארה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1808
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תואצוה סנכב םיניילת ינש ןיב החיש
:גרוהל
,ללכושמ םודרג וישכע ונינב" :'א ןיילת
ךכ רחא דירוהל השק ארונ הז ,המ לבא
."היולתה הפוגה תא
הז ,הניטויליג ונינב ונחנא" :'ב ןיילת
."שאר באכ ןומה ונל ךסח


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 2027
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות