בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
דחא ףוצח ןכש !יל שי םיקופד םינכש הזיא לאשת לא" :ורבחל רפסמו םייניע טורט הדובעל עיגמ דחא
"!!הלילב 2-ב תלדב יל קפד
"?ךתוא ריעה אוה" ,רבחה בישמ ,"הפצוח תמאב"
..."םיפות ןומיא עצמאב קוידב יתייה" ,ול בישמ ,"יתנשי אלש לזמ ול שי"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 994
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,תרצענ איה עתפל .םירויצה לע ךירדמה ירבסהל הבישקמו ,ןואיזומל הייחב הנושארל העיגמ תיאקורמ
הזל םיארוק םתאש תויהל לוכי אל !תרעוכמ שממ וזה הנומתה לבא ,יל חלס" :תרמואו ךירדמל תארוק
"!?תונמא תריצי
."הארמ הזל םיארוק ונחנא" ,ךירדמה בישמ ,"יתרבג תקדוצ תא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 760
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תא האורו הלעמל טיבמ אוה .ודי ףכל תבתות ןיע תלפונ עתפלו ,הקעמה לע ןעשנ תספרמב דמוע דחא
.הלקהב וילא תכייחמ תחא ןיע תלעב הנכשה
איה ,"דיגת" .הלש הרקיה תבתותה ןיעה תא ליצהש לע םעפ ףלא ול הדומו ,וילא תדרל תרהממ הנכשה
"?ךל לומגאו ילא הלעת ילוא ,הקוור ינאו קוור התא" ,ותוא תלאוש
.רוחבה הילא ךייחמ ,"?קוור רוחב לכל תיתודידי ךכ לכ תא"
..."יניע תא םיספותש הלאל קר" ,הבישה ,"אל"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 755
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
אל ינא יכ ,הארמה לומ תדמוע םויה לכ ינא ,היעב יל שי ,רוטקוד" :תרמואו רטאיכיספל העיגמ תחא
..."הפי ינאש המכ ימצע לע לכתסהל קיספהל הלוכי
"!םייניע אפור הכירצ תא ,רטאיכיספ הכירצ אל תא .ןאכ רוצענ יאוב" ,רוטקודה בישמ ,"יעמשת"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1787
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות