בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


לש הרזעה ךסמל םיאבה םיכורב
!Jokes.co.il לש הצופתה תמישר
םוי לכ תירוקמ החידב לבקל םכנוצרב םא
,רדוסמו יקנ ראודב ,םכלש ינורטקלאה ראודה ןובשחל
םכלש תקיודמה ראודה תבותכ תא סינכהל םכילע
."חלש" לע ץוחללו

החידב ולבקו םויה דוע הצופתה תמישרל ומשרה
!!תוסנל הווש ,םכלש ינורטקלאה ראודב תימוי
** תע לכב הצופתה תמישרמ תאצל ןתינ **


תירבע :ןאכ ץחל אירק ליימיא לבקמ ךניא םא


הצופת תמישר
!ךויח םע םכלש םויה תא וליחתה
לש הצופתה תמישרל ומשרה
jokes.co.il

םכלש ינורטקלאה ראודב תימוי החידב ולבקו 
םניחב
תע לכב הצופתה תמישרמ תאצל ןתינ

המישרל תופרטצה
:ינורטקלא ראוד

SUBSCRIBE
(ex. yariv@netvision.net.il)


םושרל םכילע הצופתה תמישרמ תאצל םכנוצרב םא
המישרל םתמשרנ התיא תקיודמה ליימיאה תבותכ תא
."חלש" לע ץוחללו אבה עובירב

המישרהמ הקיחמ
:ינורטקלא ראוד

UNSUBSCRIBE
(ex. yariv@netvision.net.il)

ימויה ליימיאה תיתחתב קנילה לע ץוחלל ןתינ ,הרסהל
חתפיש דומעב הרסהה תא רשאלו

 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com