בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.ןטהנמב קנבל תסנכנ תחא תינידנולב
תעסונ איהש להנמל תרפסמ איה
לע האוולה תשקבמו הפוריאל םייעובשל
וליא התוא לאוש להנמה .רלוד 5000 ךס
איהו ,האוולהה דגנכ הל שי תונוחטב
,סיור סלור תינוכמ הל שיש תרמוא
.ןוברעכ ריאשהל הנכומ איה התוא
,שקובמה םוכסה תא הל הוולמ להנמה
הווצמו תינוכמה תוחתפמ תא הנממ חקול
לש הינחב בכרה תא תונחהל רעושה לע
.קנבה
תינידנולבה תרזוח םייעובש רובעכ
תא ריזחהל תשקבמו קנבל תסנכנ ,ל"וחמ
ללוכ םוכסה תא בשחמ להנמה .האוולהה
ךס לע האחמה תמשור הרוחבהו ,תיבירה
.רלוד 5015
להנמה הילא הנופ ,תבזוע איהש ינפל
יתכרע ,ל"וחב תייהש ןמזב" :לאושו
םישנה תחא תאש רבתסמו רוריב ךיילע
הכירצ תייה עודמ .ןטהנמב תורישעה
"?רלוד םיפלא תשמח לש האוולה
:תינידנולבה הנוע
סלור תונחהל לכוא ןטהנמב דוע הפיא"
"?רלוד 15 תרומת םייעובש ךשמל סיור


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1160
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com