בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


שקבמו תדבוכמ תויח תונחל סנכנ דחא
לע עיבצמ רכומה .ףוק ומצעל תונקל
:םתוא גיצמו םיפוק השולש
עדוי אוה .תואמ שמח הלוע ילאמשה"
םידלי ליכאהל ,תיבה תא רדסלו תוקנל
."םיתורישב ריוא רוהיטל גואדלו
"?האלה המ" ,חוקלה םשרתמ ,"ואוו"
םג אוה עצמאב ףוקה" :ךישממ רכומה
עיקשהל ,בשחמב תנכתל לוכי אוה .והשמ
דע ךלש תיבה קשמ תא להנלו הסרובב
."ךלש תואצוהה תנורחא
.ישילשה לע לאוש זאו ,אלפתמ חוקלה
"!רקי יכה אוה ,הז" :רכומה בישמ
.חוקלה לאוש "?השוע אוה המ ,הז ךיא"
השוע וב יתנחבה אל םעפ ףא ...תמאה"
."ץעוי ומצעל ארוק אוה לבא ,רבד םוש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1156
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com