בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


תללוהתמש ותב לע תועומשב שייבתה דחא ךלמ
אצמיש טילחה ןכלו ,תשגופ איהש רבג לכ םע
.ןוגה לעב הל
ילבמו ,םידמעומ םע התוא שיגפהל לחה אוה
םיקיבד םיצנצנ רזיפו ,ןחבמ םהל ךרע םתעידי
היה תרחמל .שגפמה םרט ותב לש הינותחתב
םא תוארל ידכ םירבגה ינותחת תא קדוב
.םשל ורבע םיצנצנה
םג ךכו םיצנצנב אלמ היה ןושארה רוחבה
יעיברהו ישילשה םג והומכ .ינשה רוחבה
...ישישהו ישימחהו
םודסב דחא קידצ הלגתה ,שדוח רובעכש דע
...ןיטולחל תויקנ ורתונ וינותחתש
עיצהל רהימו ,ובלב ךלמה בשח ,"ףוס ףוס"
.השאל הכיסנה ותב תא תאשל רוחבל
הפב ...לודג ךויח ךייחו שגרתה ,רוחבה חמש
...םיצנצנ אלמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1193
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2019 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com