בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


החמומ אפור םע ץעייתהל האב השיא
אוה .םירגיסל רוכמ ילעב" :הלימגל
שי ררועתמ אוהש ךיאו םויה לכ ןשעמ
."ןשעמ אוהש הטימה דיל ןכומ רגיס ול
רגיס תחקל ךל עיצמ ינא" :אפורה רמוא
.הלילה לכ ךלש תחתב ותוא עוקתלו
ךלעב דיל ותוא ימיש םדקומ רקובב
."ןשעלמ ותוא עיתרי הזש חוטב ינאו
.אפורל לעבה עיגמ תועובש המכ ירחא
"?םירגיס ןשעמ ןיידע התא ?ונ"
אל טושפ .ןיטולחל הזמ יתלמגנ ,אל"
."רתוי יל אב
"?ךל רוזעל לוכי ינא ךיא זא .ןיוצמ"
איה שדוחכ הזמ .יתשיא לש איה היעבה"
."תחתב רגיס ילב םדריהל הלוכי אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1156
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com