בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.והשמ ותוא לואשל ידכב גהנה לש ףתכה לע תולק חפט תינומב עסונ
סובוטואב סנכנ טעמכ ,תינומה לע הטילש דביא ,המויא החרצ ןתנ גהנה
ןהירחאו ,תינומב טקש ררש תוטעמ תוקד .הוואר ןולחמ רטמיטנס רצעו
טעמכ ינא ,בוש הז תא השעת לא םלועל ,השקבב" :רמואו גהנה הנופ
יתראת אל" :רמואו ,לצנתמ ,םלהב אוה םג ,עסונה ."יתפלעתה
:גהנה ול בישמ ."הזכש ןגאלבל םורגל היושע ףתכב העיגנש ימצעל
.תינומ גהנ רותב ילש ןושארה םויה אוה םויה .ךתמשא תאז ןיא"
."אשידק תרבח לש בכרב יתגהנ תונורחאה םינשה 25 ךשמב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1156
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com