בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


:הפיו הריעצ יתייהשכ ,הנש 20 ינפל יל הרקש יתימא הרקמ
דחוימב יתרדנגתהש תרכוז ינא .ריעב חתפנש שדחה וניזקל יתוא חקל ילעבשכ ,רטסבליסה ליל היה הז
התכיחש תינומל ונרהימו םיהדמ רופיא ,תקורסת יתרדיס ,הכורא הרוחש ברע תלמש יתשבל :ברע ותואב
.ונל
.ףרה ילב םיטבמ יב םיצעונ םיפתתשמה ראש לכו רלידהש יתנחבהו ,העשכ ךשמל הטלורה ןחלוש דיל ונבשי
.ןיוצמ תיארנ חטב ינאש ינוחטיב תא קזיחו ,תמאה ןעמל ,יל אימחה הז
יל אבש יתשגרה עתפל .יידיב ישאר תא יתספת .ימיע היהש ףסכה לכ תא יתדספה הטלורה יבוביסמ דחאב
!!!רעישל םילורב ועגנ יידי ...ימצע תא רובקל
"!זוזל תבייח ינא .םיתורישב יתוא שוגפת" :ילעבל יתשחל תתעובמ
,ישאר לש ןימי דצב םידורו םילור השולש .התמ ינאש יתבשחו הארמב יתטבה ,םישנה יתורישל יתצר
???הזב ןיחבה אל ול האושנ ינאש םדא ןבהש םינימאמ םתא !!!לאמש דצב םיקורי םילור השולשו
...וילע חורצל יתלחתהו ,םש יל הכיח ילעב םיתורישהמ יתאצישכ .ליפשמ ךכ לכ היה הז
..."השדח הנפוא וזש יתבשח .םולכ ךל דיגהל יתיצר אל לבא יתיאר ,תמאה" :הוולשב יל הנע קר ?אוהו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1411
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2019 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com