בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


ןייזל גהונ ,חילצמ םידב תונח לעב
.הנשב םעפ רזוחש חלמ תשא תועיבקב
רחמש ול העידומ איה םימעפה תחאב
הצור אוה םאו התיבה רוזחל ךירצ הלעב
הלעבש עגרב זא ןורחא בוביסל אובל
ןולחהמ ץופקל בייח אוה תלדב קופדי
ךרד לכתסמ רוחבה .תיעיברה המוקב רשא
ןיאש רמואו קחרמה תא דמוא ,ןולחה
ינשמ שקבמ אוה רקובב תרחמל .היעב
וכחי םיירהצב 2 העשבש ולש םילעופה
.ןולחל תחתמ חותמ הטוי דב םע ול
ידכ ךותו השיאל עיגמ עוגרה רוחבה
ילב רשי שיאה .תלדב הקיפד שי םואתפ
השיאה .הטמל ןולחהמ ץפוק לבלבתהל
.תלדה תא חותפל תשגינו תרדתסמ
."הטוי דב ןיאש יסויל רמול ונאב קר"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1164
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com