בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.וידחי םימשל תולועו תינלטק הנואתל תועלקנ םישנ שולש
קוח קר שיש ןתוא ריהזמ לבא ,הכרבב ןתוא לבקמ הסינכב ךאלמה
.ץעב קותמה ירפהמ ףוטקל אל :םימשב דחא
תוריפ םע םיצעב אלמ םוקמה לכש תואורו ,ןדע ןגל תוסנכנ ןה
.םהמ לוכאל אל קפאתהל השקש ,םיביהרמ םיקותמ
דימ .ץעהמ תפטוקו רתוי הלוכי אל הנושארה עובש רובעכ
אוה .םעפ יא התארש רתויב רעוכמה רבגה ומיעו ךאלמה עיפומ
תפטקש לע ךלש שנועה" :רמואו םיקיזאב וידחי םתוא רשוק
"!הזה רבגל חצנל הלובכ ראשיהל אוה ץעהמ
ףא התפתמו ,קפאתהל הלוכי אל הינשה הרבחה ,ףסונ עובש ףלוח
ןיאמ רעוכמ רבג ומיעו ךאלמה ץצ דימ .ץעהמ ףוטקל איה
שנועה הזש הב ףזונו םיקיזאב וידחי םתוא רשוק אוה .והומכ
.ץעהמ הפטקש לע הלש
הלובכ חצנל תולבל הצור אל איהש הטילחמ תישילשה הרבחה
התפתמ אלו תוריפהמ ןיטולחל תמלעתמ איה זא ,רעוכמ רבגל
.ףוטקל
רבגה ומיעו ,ךאלמה עיפומ דחא םויש דע ,םישדוח םיפלוח ךכ
ךאלמה .ירירשו ינידנולב ,הובג :םעפ יא התארש רתויב הפיה
.הלימ רמול ילב םלענו ,תוארשרשב םתוא רשוק
:הוואגב תרמואו הכויח תא ריתסהל החילצמ אל השאה
ינאש יתישע המ ,ימצע תא לואשל אלש הלוכי אל ינא"
"?חצנל ךומכ האנ רבגל הרושק תויהל היואר
ינא לבא" ,רוחבה בישמ ,"ךתיא המ עדוי אל"
..."ץעהמ יתפטק


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1160
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com