בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


íéãéîìúä ãçà ìù íéøåäì àøå÷ äøåî
àåä éë ïéìèéø úç÷ì êéøö íãìé éë øîåàå
úåð÷ì íéîéëñî íéøåää .äúéëá òéøôî
íòô ìëáå ,ñ"äéáá äéäúù íéøåãë úñéôç
.øåãë ç÷éé ãìéä ,êéøöù èéìçé äøåîäù
øãçá åàúá íéøåãëä úà øéàùî äøåîä
ç÷ééù äöøéùëù ãìéì øéáñîå ,íéøåîä
åì àéáäì øåòéùä òöîàá åúåà çìùé ,øåãë
.äú ñåë
êìåä êéà" :åðá úà áàä ìàåù ùãåç éøçà
"?òåâø ìëä ,ñ"äéáá
ìë äøåîì íù éðàù æàî" ,ïáä áéùî ,"çèá"
,òåâø àåä ,åìù äúä ñåëá ïéìèéø ø÷åá
"êéøöù åîë ãåîìì øùôàå ,äòåâø äúéëä


1 2 3 4 5 :äçéãáä úà âøã .åæ äçéãá åâøéã øáë ùéà 326
øáçì äçéãáä úà çìù
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com