בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


תנש קרוי-וינ
2032.
,ןטהנמ תובוחרב םיכלוה ונבו בא
הכורא המישנ חקול ,רצענ באה עתפלשכ
םוקמב קוידבש בושחל" :ונבל רמואו
"...םימואתה ילדגמ ודמע הזה
,אבא" :לאושו ויבא לע לכתסמ ןבה
"?םימואתה ילדגמ הז המ
ינש ויה םימואתה ילדגמ" :באה הנוע
םידרשמ ןומה םע ,םייקנע םילדגמ
דע ,תאזה ץראה לש בלה ויהש ,םכותב
םיטסירורט המכ םינש םישולשכ ינפלש
ודימשה ןטסינגפאמ םיטסילטנמדנופ
."םתוא
:ויבא תא לאוש זאו עגרל בשוח דליה
"?ןטסינגפא הז המ ,אבא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1152
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com