בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


åìù úåøôä úçà éë ãçà íåé ïéçáä øëéà
,øðéøèååì øù÷úä àåä .éøîâì úìæåô
÷éèñìô øåðéö åãéáå åúååçì òéâä äæå
.ïè÷
úà ñéðëä æàå ,äøôä úà ÷ãá øðéøèååä
äìéæôäå -ä÷æåçá óùð ,äðáùéì øåðéöä
.äîìòð
íéøìåã äàî øðéøèååì íìéù øëéàä
.ìéòéä ìåôéèä ìò åì äãåäå
äøôä áåùù ïéçáä øëéàäå ,òåáù óìç
ìôèìå óñëá êåñçì èéìçä íòôä .úìæåô
.åîöòá ïééðòá
æàå ,úéù÷ àéáéù åøæåòì àø÷ àåä
.ä÷æåçá óùðå äøôä ïáùéì äúåà ñéðëä
.äø÷ àì íåìë
.àåä íâ óåùðéù åøæåòî ù÷éá àåä
äúåà êôä ,äøôäî úéù÷ä úà óìù øæåòä
.óåùðì ìçäå éðùä ãöì
.øëéàä òæòãæä ,"!!???äùåò äúà äî"
ùîúùà éðàù" ,øæåòä áéùä ,"?úáùç äî"
..."?êìù äôá úîùù úéù÷ä ìù ãöá


1 2 3 4 5 :äçéãáä úà âøã .åæ äçéãá åâøéã øáë ùéà 403
øáçì äçéãáä úà çìù
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com