בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


ולש תורפה תחא יכ דחא םוי ןיחבה רכיא
,רנירטוול רשקתה אוה .ירמגל תלזופ
קיטסלפ רוניצ ודיבו ותווחל עיגה הזו
.ןטק
תא סינכה זאו ,הרפה תא קדב רנירטווה
הליזפהו -הקזוחב ףשנ ,הנבשיל רוניצה
.המלענ
םירלוד האמ רנירטוול םליש רכיאה
.ליעיה לופיטה לע ול הדוהו
הרפה בושש ןיחבה רכיאהו ,עובש ףלח
לפטלו ףסכב ךוסחל טילחה םעפה .תלזופ
.ומצעב ןיינעב
זאו ,תישק איביש ורזועל ארק אוה
.הקזוחב ףשנו הרפה ןבשיל התוא סינכה
.הרק אל םולכ
.אוה םג ףושניש ורזועמ שקיב אוה
התוא ךפה ,הרפהמ תישקה תא ףלש רזועה
.ףושנל לחהו ינשה דצל
.רכיאה עזעדזה ,"!!???השוע התא המ"
שמתשא ינאש" ,רזועה בישה ,"?תבשח המ"
..."?ךלש הפב תמשש תישקה לש דצב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 588
רבחל החידבה תא חלש
 |  |  |  |  |
Copyright © 2024 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com