בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

: הביתכ תוטיש יתש ןנשי טנרטניאב תירבעל
.תילאוזיו תירבעו תיגול תירבע
תימויה החידבה תא םיחלוש ונא ןכל
וללה תירבעה יגוס ינש םע הלופכ הרוצב
ונלש ליימיאה תא לבקמ יונמ לכ השעמל
.ול אירק וללה םינקתה ינשמ דחאש ךכ
תוכופה ךא תוירבע תויתוא םיאור םכנה םא
ליימיאה לש ןותחתה קלחל וכישמה
תכמתנה תירבעב הבותכ החידבה תא ואצמתו
םכלש ראודה תנכותב
תירביע אורקל םיחילצמ םכניא תאז לכב םא
(שירבי'ג) תונבומ אלו תוירבע אל תויתוא םיאורו
טנופה תגצה ןפוא תא םכלש ראודה תנכותב רידגהל םכילע
תורדגהה תא ונש םשו הארמה טירפתב ורחב קולטואאב
וזה הנומתב ומכ

ליימיאב תירבע תוארל םיחילצמ םכניא תאז לכב םא
.םילבקמ םתאש ימויה ליימיאה תרתוכב עיפומה קנילה לע וצחיל אנ
 |  |  |  |  |
Copyright © 2021 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com